Dokumenter


VEDTEKTER

Revidert Nov 2022

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er FRI HELSE

§ 2 Formål

Foreningen har til formål å:
Formidle helsetjenester, skjønnhetspleie og hjelp til å tilrettelegge en bedre hverdag i ulike helsesituasjoner for registrerte medlemmer. Bistand til å finne tilpassede behandlingsmuligheter og rekreasjon, og informasjonsarbeid tilknyttet dette.

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

• Gruppeaktivitet i sosiale media

 • Møter og diskusjoner via Messenger
 • Aktivt arbeid for samling og registrering av tjenester og behandlingsmuligheter nasjonalt

• Fordeling av ansvarsoppgaver underveis, utført og delegert av styret

• hjemmeside med egen medlemssone

 • Forvaltning av behandlere og tjenstetilbydere gjennomgående
 • Årlige treff for utveksling av informasjon
 • Kontakt mellom medlemmene og styret i forbindelse med spørsmål om bistand

§ 3 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§ 4 Medlemmer

Medlemmer må i hovedsak være fra Norge, være bosatt i Norge og kunne kommunisere på norsk, og motta tjenester fra norske tjenestetilbydere og behandlere. Det er mulig å søke om fritak fra denne regelen ved å sende en søknad til styret med ønske om medlemskap med begrunnelse for dette. (eksempelvis om man oppholder seg i Norge i perioder og er medlem av folketrygden)

§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å kontakte styret og be om å få presentere en sak eller forslag fortløpende. Alle medlemmer har rett til å be om hjelp til å finne tilrettelagt behandling og rekreasjonsmuligheter i Norge. Alle medlemmer har rett til å presentere seg selv og sine tjenester eller behandlingen de tilbyr. Medlemmene kan be om endringer av vedtak fortløpende. På årsmøtet vil styret møtes og representere både seg selv og eventuelle andre medlemmer som har bedt om å få saker tatt opp på årsmøtet. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet og ekstraordinære møter der dette er aktuelt.

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i slutten av November, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter fra styret + de medlemmene de representerer, og alle tilstedeværende eller representerte medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet. I all hovedsak vil årsmøtet avholdes via internett, på grunn av geografiske avstander.

Vedtekter

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres med bondesjakk.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene både via gruppesiden på Facebook og på hjemmesiden. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet, og deles på henholdsvis gruppesiden på Facebook og på hjemmesiden www.frihelse.no.

§ 7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

behandle årsmelding

behandle økonomi

behandle innkomne forslag

bestemme hvilke (eventuelle) arrangement som skal avholdes

Stemme over hovedfokus på hva målrettet arbeid for foreningen skal være i inneværende år (tema) ved valg etter innkomne forslag

fastsette medlemskontigent (om aktuelt)

 • velge:
 • leder og nestleder (hver 2. år)
 • styremedlemmer (frivillig)

§ 8 Styret

Foreningen har et styre på 2 faste medlemmer i hovedadministrasjon og styremedlemmer etter ønske, Max 5, min. 1. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret skal

 • iverksette årsmøtebestemmelser
 • oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesifiserte oppgaver, og utarbeide instruks for disse
 • representere foreningen utad
 • Opprette og gjennomføre arrangementer

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede, dette gjelder også på videomøter og øvrig digital kommunikasjon. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene og signeres digitalt av de fremmøtte.

§ 9 Signaturrett

Det er styrets medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett eller

Leder har også signaturrett alene.

§ 10 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan gjøres etter behov av styret med flertall.

§ 11 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 100% flertall.

Foreningens formue skal etter oppløsning tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til Norsk Hjelpefond eller ved medlemsavstemming på aktuelle, innmeldte kandidater som må godkjennes av styret. Avgjørelsen er endelig.